AMPM Crew Management

Foto: Cees De Bijl

Under oktober månad påbörjade vi inkörningen av fyra av AMPM Crew Managements fartyg. Två utbildningstillfällen har hållits. Nu ser vi fram emot att serva våra nya användare på AMPM:s kontor och på deras managementfartyg: M/N Grande Africa, M/N Grande Argentina, M/N Grande Atlantico och M/N Grande Brasile.

Birka Paradise välkomnas som ny användare!

Från och med den 3:e Juni kommer Rederi AB Eckerös fartyg M/S Birka Paradise köra våra löne- och säkerhetssystem XO och XO Safety.

Kryssningsfartyget med sin stora besättning kommer med hjälp av våra system förenkla sin lönehantering och sina avtalstolkningar. Vi hoppas på ett långt och ömsesidigt givande samarbete.

OD-Seminarium 2008

Seminariet den 9:e december på Glasklart i Kockumsdockans anrika miljö i Malmö blev en intensiv och uppskattad dag. Cirka 50 deltagare från ca 30 rederier hade anmält sig och slöt upp från när och fjärran.

Från våra grannländer kunde vi hälsa välkomna användare från Danmark, Finland, Norge och Åland.

Genomgången var till stor del koncentrerad till funktioner i form av redovisningar, rapporter och bokföringsunderlag som sköts från lönekontor och personalavdelningar. Samtliga avtalsområden berördes, färjefart, utefart, isbrytare och intavtal. Med Rederi AB Eckerö som välkommen ny användare har vi idag förtroendet att ha samtliga rederier med RoPax och större passagerare trafik i Sverige som användare.

På utefartssidan har det under året ökat med ytterligare fyra rederier: MMT, Norbulk, Fjordtank ochVargön shipping som också önskas varmt välkomna.

Totalt hanteras beroende på årstid mellan 12.000 – 15.000 sjölöner månatligt i XO.

Kortfattad sammanfattning av en del av de funktioner som dryftades under dagen:

Arkiv

 • Förutom info angående fartygens senaste överföringar visas även här vilken version av XO som är installerad på fartygen. Detta är viktig för kontroll av versionsstatusen ombord.
 • Direkt från XO kan nu Omborddatas hemsida hämtas upp för nyheter, FAQ m.m.
 • Tidpunkt för senaste överföring
 • Omborddatas hemsida

Personalregister

 • För utefart kommer mönstringsfiler att kunna skickas via deras portal. Rederiet anmäler och får ett användarecertifikat. Via portalen ska information kunna hämtas om friskintygsdatum och behörigheter
 • Mönstringslista för Sjöfartsverket

Fartygsregister

 • ”IMO general declaration” & ”IMO ship stores declaration” kan läggas upp i redigerbart wordformat.

Personkort

 • Arbetsgivarintyget redovisar nu innevarande år och ett år bakåt med nettoarbetstidsberäkning som grund. Övertid hanteras endast som kontantersättning. AT- journaler kan begäras utskrivna för samma period som intygsperioden. Observera: XOSysFix krävs för rendera PDF-filer i det nya formatet.
 • Som alternativ till befintligt avtal kan nu SARF:s avtal aktiveras. Det kräver dock en PDF- komponent och en uppgradering av systemets hjälpkomponenter.
 • Förbättrad med all historik från flera Pkort med samma personnummer.
 • Redovisning av den nya funktionen för Anställningshistorik med utskriftsalternativ.
 • I PK-kortets flik ”Dok” mm kommer raderna under ”Övrigt” att omdisponeras.
 • Nytt arbetsgivarintyg
 • Nya anställningsavtal

AT-journaler

 • Bredare bild, visa mer information
 • Kostersättning visas i ett mer åskådligt format

Rederirapporter

 • Nya uppbördslistor med samtliga rederifartyg i samma listning.
 • Datafilsrapportering till Seko.
 • Nytt format för studiefond och säsongs/visstidsavgift
 • Ny FORA-redovisning
 • Ny ITP-anmälningar

Löneredovisning

 • Information lämnades om löneavier för färjefart med både journal och avi på samma blankett.
 • Informerades om kommande funktion för utskick av journal/löneavi.
 • Nya bokföringsmetoder under 2009 med bl.a. utdata till SIE-fil, Sem/VL skuld mellan månader mm.

Systemregister

 • Informerades om möjlighet att lägga befattningar/avdelningar och lönekoder som ej aktiva.
 • Genomgång av viktiga rader i Fasta variabler och Rörliga variabler
 • Genomgång av Inloggningsregistret och dess olika alternativ.
 • Visning av hur Servicemenyn används.
 • Ta bort ’övriga raderna’ från pkort som i stället kommer att användas till ID-nr, fullständigt namn m.m.

CSR-filer

 • Den läggs in och hämtas från kontoret via skatteverkets hemsida i XML-format.
 • Inläsning av fil görs på kontoret i delad lönehantering och på fartygen vid full hantering ombord. Får inte läsas in innan man bytat till januari.
 • CSR har gått över till ny teknik som inte läser den gamla.

  AT- Rapporter med stort värde

  • Lönediff mellan månader, ännu endast per fartyg
  • Listan ”Journalstatus” speciellt viktig för de som kör delad lönehantering.
  • Information om hur rätt info i PK- kort krävs för att listan ”Aktuella byte åldersgrupp/rederitillägg” skall ge optimal hjälp.

  Arbetsmedicin

  • Specifik rapport som flera rederier önskat aktiverad.

  Delad lönehantering

  • Information lämnades om att delad lönehantering som körs av de flesta färjerederierna nu även finns för utefart. Detta innebär i princip att AT- journalen enligt sjöarbetstidslagen förs ombord och journalens löneunderlag hanteras på lönekontoret iland.
  • Några utefartsrederier har under året redan gått över till denna funktion och ytterligare rederier har anmält sitt intresse. Kravet för att kunna köra delad lönehantering är en god satellit kommunikation.

  Omborddata på Internet

  • Information lämnades om kommande web-hantering för läsning av eget underlag som är under utveckling.

  Rederi AB Eckerö

  Efter givande och intensiva kursdagar i Mariehamn påbörjas inkörningen av Omborddata XO med för M/S Eckerö anpassade fackliga avtal med årsarbetstid för SEKO och dagreglerat befälsavtal.

  Delad lönehantering för utefart

  Nedanstående är en kortfattad information om vår delade lönehantering för utefart. Kontakta oss på Omborddata för mer information.

  Efter givande diskussioner med Tärntank Rederi AB och Sirius Rederi AB har nu delad lönehantering sjösatts även för utefart. Funktionen som bygger på kontinuerlig regelbunden dataöverföring mellan fartyg och kontor har tidigare endast kunnat användas i färjefart.

  Den snabba kommunikation via satellit som nu finns på många utefartsrederier gör det möjligt att nu även där köra delad lönehantering.

  För en optimal hantering av överföring av anställningsunderlag från kontoret till fartyget måste Omborddata XO:s kontraktmodul vara aktiverad.

  Funktionen bygger på att man som tidigare sköter arbetstidsjournalerna ombord men att allt löneunderlag och journalens lönedel samt anställningsuppgifter sköts från kontoret.

  Ombord behöver man inte lägga upp löneunderlag eller köra prellöner. Dock kan givetvis penninglistor och månatliga aavdrag som fritidskassa, slabb och telefonavgifter läggas in.

  Kontant ersättning i form av reskostnader, milersättning, traktamente samt läkarvårds och friskintygsersättning kan läggas in både ombord och på kontoret.

  Slutavräkning kan göras löpande under månaden på kontoret då ägandet av journalen vid signering ombord överförts till kontoret.

  Kontrakts- och meddelandemodul

  Vår nya modul hanterar två eftertraktade funktioner enligt följande:

  Kontrakt

  På rederikontoret kan nya kompletta personkort läggas upp med fullständiga avtalsunderlag och lönegrunder.
  Kontraktet aktiverar ombord i automatik personkort och AT- journal med fullständig information för aktuell anställningsperiod.

  Meddelande

  På rederikontoret kan man i en specifik AT- journal skriva ett meddelande- Efter överföring till fartyget flaggas det ombord för vilken journal som har fått ett meddelande. När journalen öppnas visas meddelandet och vid läsbekräftelse erhålls en utskrift.

  Både kontrakt och meddelande hämtas automatiskt när fartyget gör sin vanliga överföring till kontoret.