Delad lönehantering för utefart

Nedanstående är en kortfattad information om vår delade lönehantering för utefart. Kontakta oss på Omborddata för mer information.

Efter givande diskussioner med Tärntank Rederi AB och Sirius Rederi AB har nu delad lönehantering sjösatts även för utefart. Funktionen som bygger på kontinuerlig regelbunden dataöverföring mellan fartyg och kontor har tidigare endast kunnat användas i färjefart.

Den snabba kommunikation via satellit som nu finns på många utefartsrederier gör det möjligt att nu även där köra delad lönehantering.

För en optimal hantering av överföring av anställningsunderlag från kontoret till fartyget måste Omborddata XO:s kontraktmodul vara aktiverad.

Funktionen bygger på att man som tidigare sköter arbetstidsjournalerna ombord men att allt löneunderlag och journalens lönedel samt anställningsuppgifter sköts från kontoret.

Ombord behöver man inte lägga upp löneunderlag eller köra prellöner. Dock kan givetvis penninglistor och månatliga aavdrag som fritidskassa, slabb och telefonavgifter läggas in.

Kontant ersättning i form av reskostnader, milersättning, traktamente samt läkarvårds och friskintygsersättning kan läggas in både ombord och på kontoret.

Slutavräkning kan göras löpande under månaden på kontoret då ägandet av journalen vid signering ombord överförts till kontoret.